Кои сме ние

“ЗОД - Планета” ЕАД

"Здравноосигурително дружество - Планета" ЕАД е регистрирано със съдебно решение 1549/27.07.2004 г. по фирмено дело №757/2004 г. на Добрички окръжен съд.

Едноличен собственик на капитала на дружеството е "Застрахователна компания Олимпик" – Кипър.
www.olympicins.eu

Адрес на регистрация и управление: гр. София 1463, община "Триадица", бул. "Витоша" № 72, ап. 5.

Адрес за кореспонденция: гр. Добрич, ул. "Независимост", №2, офис 305
Тел.: 058 / 605 401; 058 / 600 590; 058 / 604 4 37
Факс: 058 / 605 401;
e-mail: office@zod-planeta.com

Система на управление

Системата на управление е едностепенна.
Съвет на директорите:
  • Председател на СД - Крум Крумов
  • Членове: Венелин Манев, Константин Алексиев, Иван Цандев, Стефан Стругаров
Представляващи заедно и поотделно:
  • Крум Крумов – изпълнителен директор
  • Венелин Манев – изпълнителен директор
Финансов директор – Светла Христова

Лицензия

Лицензията на “ЗОД - Планета” ЕАД е № 06-ЗОД/04.08.2004, издадена от Комисия за финансов надзор.
Лицензията дава право за извършване на дейност по доброволно здравно осигуряване, чрез предлагане на здравноосигурителни пакети:
  • “Комплексно обслужване”
  • “Възстановяване на разходи”.

Здравноосигурителен пакет “Комплексно обслужване”

Обслужване по този пакет се извършва от изпълнители на медицински услуги – болнични заведения и медико-диагностични центрове, с които ЗОД „Планета” ЕАД има сключен договор.
Предлага се в три нива – основно, разширено и пълно покритие. Всяко от нивата на здравноосигурително покритие включва предходното, като разширява обхвата на ползваните услуги.

Здравноосигурителен пакет “Възстановяване на разходи”

По този пакет се възстановяват разходите на осигурените лица за направени от тях разходи за здравни услуги и стоки.

Финансово управление на осигурителни резерви и собствени средства на дружеството

Инвестиционният портфейл на дружеството е структуриран във:
  • финансови инструменти, гарантирани от Държавата;
  • акции на други дружества, търгувани на фондовата борса;
  • ипотечни облигации;
  • банкови депозити.