Здравноосигурителни пакети

Комплексно обслужване

При здравноосигурителен пакет “Комплексно обслужване” обслужването на осигурени лица се извършва от изпълнители на извънболнична и болнична медицинска помощ, с които Планета има подписани договори. Здравноосигурителните договори по този пакет могат да бъдат индивидуални, семейни и групови.
Програмите по здравноосигурителен пакет “Комплексно обслужване” са:
  • “Услуги в областта на профилактиката и подобряване на здравето”;
  • “Извънболнична медицинска помощ”;
  • “Услуги в болнична медицинска помощ”;
  • “Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия при предоставяне на медицинско обслужване;
Този здравноосигурителен пакет е подходящ както за физически лица и техните семейства, така и за корпоративни клиенти при провеждане на социалната им политика и във връзка с изпълняване изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Възстановяване на разходи

При здравноосигурителен пакет “Възстановяване на разходи” Планета възстановява разходи на осигурените лица за получени здравни услуги и стоки, в зависимост от обхвата на здравноосигурителния им договор. Здравноосигурителните договори по този пакет могат да бъдат индивидуални, семейни и групови. Осигуреният има право на свободен избор на лечебно заведение на територията на страната.
Програмите по здравноосигурителен пакет “Възстановяване на разходи” са:
  • “Възстановяване на разходи за здравни услуги в извънболничната помощ”;
  • “Възстановяване на разходи за здравни стоки в извънболничната помощ”;
  • “Възстановяване на разходи за стоматологични услуги”.
Този здравноосигурителен пакет може да се прилага самостоятелно или в комбинация с пакета “Комплексно обслужване”, като дава по-голяма степен на свобода при избора на лечебно заведение.