Договори

Обща информация

Договорът за доброволно здравно осигуряване дава възможност да получите допълнителен обем от здравни услуги над осигурените по линия на задължителното здравно осигуряване.
Здравноосигурителният договор съдържа:
  • избрани здравноосигурителни пакети, ниво на покритие, програми и лимити на отговорност;
  • здравноосигурителна премия, срокове, размери и начин на плащане;
  • начин на изчисляване на сумата за възстановяване при здравноосигурителен пакет "Възстановяване на разходи".

Индивидуални договори

Индивидуалният здравноосигурителен договор се сключва от физическото лице от негово име и за негова сметка.

Семейни договори

В семейния здравноосигурителен договор осигуряващ е член/членове на семейството, а осигурени лица са съпруг, съпруга и децата им. В семейния договор могат да бъдат включени като ползватели и по-възрастни родители. За съпрузи се приемат и лица, които нямат сключен граждански брак, но живеят на семейни начала, което се доказва с декларация и/или идентична адресна регистрация.

Групови договори (от работодател)

  • Груповият договор се сключва от работодател в полза на неговите работници и служители по поименен списък;
  • На всяко от осигурените лица се води лична осигурителна партида;
  • Списъкът на осигурените лица се актуализира ежемесечно, за да отрязява измененията в личния състав на предприятието;
  • При напускане предприятието от негов служител, по разпореждане на работодателя, личната партида на напускащия може да се преобразува в индивидуален здравноосигурителен договор, в който се прехвърлят натрупаните по партидата средства, или те да се преразпределят в полза на колектива.
  • Груповият Здравноосигурителен договор се сключва за минимален срок от една година.

Процедура за сключване на договор

За сключване на здравноосигурителен договор можете да се свържете с подходящ координатор от списъка тук. Координатори са на разположение в градовете и в лечебните заведения, с които имаме сключени договори за обслужване на осигурени лица.
С помощта на координатора ще уточните параметрите на Вашия договор и ще попълните електронен формуляр с необходимите за договора данни.
Договорът се сключва в момента и на място. Всички здравноосигурителни договори влизат в сила след плащане на първата осигурителна вноска.